Polityka prywatności

Korzystając z platformy Konsultuje.pl ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy Konsultuje.pl.

 

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

 

▪ Administrator danych osobowych (ADO) – Burmistrz Miasta Giżycka 

▪ RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

▪ Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną gizycko.wdialogu.pl;

▪ Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną gizycko.wdialogu.pl;

▪ Administrator - Burmistrz Miasta Giżycka

 

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Burmistrz Miasta Giżycka.

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres e-mail: dpo@gizycko.pl, tel. 87 7324 143 lub tradycyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Urzędu - Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 

 

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

▪ Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę   celem przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku zapisania się do Newslettera lub wysłaniu propozycji konsultacji społecznej oraz art. 6. Ust. 1 lit. e  RODO w związku z w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w przypadku udziału w konsultacjach.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi rea-lizację zadań ustawowych, w tym prowadzenia weryfikacji uprawnienia do udziału w kon-sultacjach społecznych.

Natomiast podanie w przypadku zapisania się na Newsletter lub wysłaniu propozycji konsultacji społecznej jest dobrowolne.

• Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności:

I. Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi wniosków, reklamacji, zapytań itp. dla Użytkowników Platformy. Uzasadnionym interesem Administratora jest tzw. obsługa techniczna Użytkownika;

II. Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi. Uzasadniony interes administratora polega na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest w każdym przypadku dobrowolna i może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym czasie, jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych osobowych

▪ W przypadku udziału w procedurze konsultacji społecznych dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest prowadzenie na terenie gminy konsultacji z mieszkańcami gminy oraz zgodnie z terminami archiwizacji.

▪ W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

▪ W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co można uczynić w każdym momencie;

▪ Dane dotyczące plików „cookies” zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach „plików cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika. Więcej na ten temat można przeczytać na podstronie Polityka plików cookies.

 

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

Administrator zbiera dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie.

▪ imię i nazwisko;

▪ adres e-mail;

▪ adres IP

▪ numer telefonu

▪ Inne dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych określają każdorazowo odpowiednie dokumenty opisujące zasady i tryb przeprowadzenie danej konsultacji społecznej dostępne na Platformie.

 

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10 683 Olsztyn NIP: 7393910693

▪ Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

▪ Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

▪ Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

▪ Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych gdy:

I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

II. cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

III. wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

IV. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

V. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

VI. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

▪ Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

I. Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

II. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

III. Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

IV. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

▪ Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Administratora kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Może Pan/Pani również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

▪ Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana /Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).