Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy dostępnej pod adresem gizycko.wdialogu.pl oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania Platformy. Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawca oraz Dostawca Platformy.

4. Korzystając z Platformy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Podczas korzystania z Platformy nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.

6. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Giżycko w okresie przeprowadzania konsultacji społecznych. 

II. Terminologia

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. Platforma – Platforma Internetowa dostępna pod adresem gizycko.wdialogu.pl oraz jej podstrony, dająca możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które są przeprowadzane przez Gminę Miejską Giżycko.

2. Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy. 

3. Usługodawca– Gmina Miejska Giżycko reprezentowana przez Burmistrza Miasta Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza.

4. Dostawca Platformy – MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10,  10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zakres świadczonych usług

1. Zakres świadczonych usług obejmuje:

a) Uczestnictwo w konsultacjach społecznych - wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, może wymagać podania danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe może być niezbędne do określenia, czy uczestnik konsultacji jest uprawniony do wzięcia udziału w danej konsultacji społecznej.  Dane osobowe oznaczono jako obowiązkowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych określają każdorazowo odpowiednie dokumenty opisujące zasady i tryb danej konsultacji społecznej dostępne na Platformie. 

b) Formularz kontaktowy - Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. 

c) Newsletter - Osobom, które w tym celu podały swój adres imię, nazwisko, oraz adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 

d) Zgłaszanie propozycji konsultacji - Administrator zapewnia możliwość zgłoszenia mu propozycji konsultacji poprzez specjalnie przygotowany formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane te są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi propozycji konsultacji, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na propozycję. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

e) Wysyłanie zgłoszeń – wysłanie zgłoszenia, może wymagać podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.  Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia zgłoszenia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

2. Podczas korzystania z ww. usług udostępnianych na Platformie Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, przetwarzanych w związku z korzystaniem z Platformy jest Burmistrz Miasta Giżycka z siedzibą w Giżycku, Al. 1 Maja 14. 

2. Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyrażona zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679.

3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, zabezpiecza dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień.

5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych , dostępne są w Polityce Prywatności.

V. Zasady korzystania z platformy

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy. 

4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.

7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

8. W celu prawidłowego korzystania Użytkowników z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet, korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji.

VI. Odpowiedzialność

1. Usługodawca i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia,  Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.

3. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.

4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

VII. Zgłoszenia

1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@media-park.pl 

2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać dokładny opis zgłoszenia.

3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

VIII. Prawa autorskie i licencje

1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231) i przysługują MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.

2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części, jak i w całości Platformy oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

IX.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.

3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.

4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji aktualizacji Regulaminu.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawca.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.